Do konkursu nie zostały przesłane jeszcze żadne zdjęcia. Dodaj swoje zdjęcie jako pierwszy!

REGULAMIN KONKURSU
„Zachwyć realizacją kominka"
organizowanego przez KRATKI.PL Marek Bal

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu "Zachwyć realizacją kominka", zwanego dalej Konkursem.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7961158007, REGON 670814979.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Definicje:
 4. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu „Zachwyć realizacją kominka”;
 5. Organizator – Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7961158007, REGON 670814979;
 6. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna dokonująca montażu i instalacji wkładów kominkowych oferowanych przez Organizatora, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje montażu i instalacji wkładów kominkowych oferowanych przez Organizatora, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej https://pro.kratki.com/konkurs;
 7. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu będący jednocześnie laureatem jednej z nagród;
 8. Zgłoszenie – oświadczenie woli uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej https://pro.kratki.com/konkurs;
 9. Adres IP – unikatowy numer identyfikacyjny nadawany urządzeniom będącym w sieci komputerowej.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika Konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Organizator udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://pro.kratki.com/konkurs w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 12. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://pro.kratki.com/konkurs należącej do Organizatora.
 • 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od 1 lutego 2023 r. od godziny 00:00 do 30 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59.
 2. Głosowanie na Nagrodę Publiczności trwa od 1 maja 2023 r. od godziny 00:00 do 31 maja 2023 r. do godziny 23:59.
 • 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie zgłosić do Konkursu zdjęcie wykonanej przez siebie lub swoich pracowników, zabudowy wkładu kominkowego produkcji Kratki.pl Marek Bal.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz wysłanie zdjęcia na stronie https://pro.kratki.com/konkurs.
 5. Formularz o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zawiera:
 6. a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 7. b) nazwę firmy,
 8. c) nazwę wkładu kominkowego wykorzystanego w zabudowie,
 9. d) adres e-mail,
 10. e) numer telefonu,
 11. f) w przypadku osób fizycznych będących autorem zdjęcia oraz realizacji - oświadczenie o wykonaniu montażu, instalacji i zabudowy wkładu kominkowego zgłaszanego do Konkursu oraz oświadczenie o przysługujących autorskich prawach majątkowych, co umożliwia udział w Konkursie zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu;
 12. g) oświadczenie o otrzymaniu od właścicieli wkładu kominkowego zgody na wykonanie zdjęcia oraz wykorzystania zdjęcia do udziału w Konkursie;
 13. h) oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień;
 14. i) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie są jednocześnie autorami zdjęć i realizacji lub osób prawnych – oświadczenie, że zgłaszający posiada autorskie prawa majątkowe, co umożliwia udział w Konkursie zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
 15. Zdjęcie realizacji nie może zostać opatrzone nazwą firmy, która wykonała zabudowę wkładu kominkowego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub zawierają nieprawdziwe informacje lub dane.
 17. Ilość przesłanych przez Uczestnika konkursu Zgłoszeń jest nieograniczona, przy czym każde zgłoszenie powinno dotyczyć innej realizacji.
 18. Powtórne zgłoszenie tej samej realizacji / również zgłoszonej w edycji 2022 / będzie skutkowało usunięciem powtórzonego zgłoszenia.
 19. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych zdjęć, przez Organizatora Konkursu w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. W szczególności wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Organizatora, mediach społecznościowych Organizatora oraz promocji Organizatora poprzez umieszczanie zdjęć w publikacjach online. Jeżeli zdjęcia będą zawierały wizerunek osób – Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim.
 • 4. NAGRODY W KONKURSIE
 1. Dla najlepszych prac w Konkursie przewidziano nagrody:
 2. a) I nagroda – NBC 800/400
 3. b) II nagroda - LUCY 14 BS Black
 4. c) III nagroda - Piec wolnostojący THOR
 5. d) Nagroda Publiczności  - Piec wolnostojący AB2.
 6. Organizator Konkursu zobowiązuje się wysłać lub umożliwić Zwycięzcy odbiór nagrody w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców.
 7. W terminie 30 dni od ogłoszenia Zwycięzców, Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi informacje o wybranym sposobie dostawy Nagrody oraz adresie dostawy. W przypadku nieprzekazania tych danych w terminie, uważa się, że Zwycięzca odstąpił od odebrania Nagrody, a Jury wybierze kolejnego Zwycięzcę.
 8. Koszty transportu Nagrody pokrywa Zwycięzca.
 9. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.
 10. Odpowiedzialnym do odprowadzenia podatków od wydawanych nagród jest Organizator Konkursu.
 • 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
 1. Wybór zwycięzców nastąpi przez powołane w tym celu jury Konkursu. Jury wybierze Zwycięzcę na podstawie artystycznego wykonania zdjęcia, jakości zdjęcia, estetyki zdjęcia, sposobu montażu i zaprezentowania na zdjęciu produktu Organizatora oraz sposobu nawiązania do tematu Konkursu tj. „Zachwyć realizacją kominka”.
 2. W skład jury Konkursu wchodzą:

Karolina Jakubowska – Projektant

Cezary Ziółek - Dyrektor marketingu

Aneta Puk-Kilian – Grafik

Patrycja Matysiak – Grafik

Jakub Jaroszek – Specjalista ds. marketingu

 1. Jury w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu, spośród nadesłanych prac, wyłoni Zwycięzców.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Wybór nagrody publiczności odbywa się za pośrednictwem galerii Konkursowej na stronie: https://pro.kratki.com/konkurs. Odwiedzający stronę https://pro.kratki.com/konkurs mają prawo zagłosować na wybrane przez siebie zdjęcie.
 4. Jeden odwiedzający może oddać jeden głos, raz dziennie, na jedno wybrane zdjęcie.
 5. Nagrodę publiczności zdobywa to zdjęcie, które w ciągu głosowania tj. od dnia 01.05.2023 r. od godziny 00:00 do 31.05.2023 r. do godziny 23:59 zdobędzie największą liczbę głosów
 6. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwości, co do przebiegu głosowania internetowego nad zdjęciami zgłoszonymi do Konkursu, w szczególności, jeżeli odkryje próbę nieuczciwego wpłynięcia na wyniki Konkursu – może usunąć dane zgłoszenie z udziału w Konkursie.
 • 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu https://pro.kratki.com/konkurs oraz profilu Facebook www.facebook.com/kratkipl, po rozstrzygnięciu Konkursu, nie później niż 15 czerwca 2023 r.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • 7. REKLAMACJE
 1. Uczestnik Konkursu może złożyć zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: marketing@kratki.com lub pisemnie na adres Kratki.pl Marek Bal ul Gombrowicza 4 26-660 Jedlińsk- Wsola
 3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika Konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika Konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja lub pocztą tradycyjną na wskazany adres.
 • 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk oraz na adres e-mail odo@kratki.com.
 2. Podczas procedury Zgłoszenia Uczestnik Konkursu proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail odo@kratki.com.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych i grach na automatach (t.j. Dz. U. Z 1998 r., Nr 102, poz. 650)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.kratki.com lub drogą poczty elektronicznej e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

 

Copyright © 2022 pro.kratki.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk

Zadzwoń