Wyniki konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
„Zachwyć realizacją kominka"
firmy KRATKI.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu "Zachwyć realizacją kominka", zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jedlińsk pod numerem 1726/03, REGON 670814979, NIP 796-115-80-07.
3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Definicje:
a) Regulamin konkursu – niniejszy regulamin,
b) Organizator – Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jedlińsk pod numerem 1726/03, REGON 670814979, NIP 796-115-80-07.
c) Uczestnik konkursu – Osoba, która zgłosiła wolę uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie zdjęcia oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej https://pro.kratki.com/konkurs.
d) Zwycięzca konkursu – Uczestnik konkursu będący jednocześnie laureatem jednej z nagród.
e) Zgłoszenie – Oświadczenie woli uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie zdjęcia oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej https://pro.kratki.com/konkurs.
f) Adres IP – unikatowy numer identyfikacyjny nadawany urządzeniom będącym w sieci komputerowej.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://pro.kratki.com/konkurs w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://pro.kratki.com/konkurs należącej do Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania.
3. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygać go bez podania przyczyny.
4. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych dokonujących montażu i instalacji kominków oferowanych przez Organizatora.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie zrobić zdjęcie wykonanej przez siebie lub swoją firmę zabudowy wkładu kominkowego produkcji Kratki.pl Marek Bal.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz wysłanie zdjęcia na stronie https://pro.kratki.com/konkurs.
6. Formularz o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu zawiera:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
b) nazwę Firmy,
c) nazwę wkładu kominkowego wykorzystanego w zabudowie,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) oświadczenie o wykonaniu montażu, instalacji i zabudowy kominka zgłaszanego do
Konkursu.
7. Zdjęcie realizacji nie może zostać opatrzone nazwą firmy, która wykonała zabudowę kominka.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia i zdjęć, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie lub zawierają nieprawdziwe informacje lub dane.
9. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz realizacji i przysługuje mu do nich całość praw autorskich
10. Ilość przesłanych przez Uczestnika konkursu Zgłoszeń jest nieograniczona, przy czym każde zgłoszenie powinno dotyczyć innej realizacji.
11. Powtórne zgłoszenie tej samej realizacji będzie skutkowało usunięciem z galerii konkursowej powtórzonego zgłoszenia.
12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych prac w celach komercyjnych.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Wybór zwycięzców nastąpi przez powołane w tym celu jury Konkursu. Ocena jury ma charakter obiektywny.
2. W skład jury Konkursu wchodzą:
• Karolina Jakubowska – projektant
• Cezary Ziółek - Dyrektor marketingu
• Aneta Puk-Kilian - Grafik
• Przemysław Ochnia - Grafik
• Patrycja Matysiak – Grafik
3. Jury w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, spośród nadesłanych prac, wyłoni Zwycięzców.
4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Wybór nagrody publiczności odbywa się za pośrednictwem galerii Konkursowej na stronie: https://pro.kratki.com/konkurs.
6. Nagrodę publiczności zdobywa ta realizacja, która w ciągu głosowania tj. od dnia 01.05.2022 do 31.05.2022 r. zdobędzie największą liczbę głosów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały oddane w wyniku oszustwa. Większa ilość głosów (wielokrotnie powtarzające się) z danego Adresu IP skutkuje zablokowanie tego adresu i wyłączeniem Uczestnika z Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowej rundy w postaci: ankiety wysłanej do partnerów handlowych lub otwartego głosowania przez internautów na stronie: www.facebook.com/kratkipl.

§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu https://pro.kratki.com/konkurs oraz profilu Facebook www.facebook.com/kratkipl, w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 6. NAGRODY W KONKURSIE
1. Dla najlepszych prac w Konkursie przewidziano nagrody:
a) I nagroda – wkład kominkowy powietrzny NBC 7,
b) II nagroda – piec wolnostojący ENYO FLAT 02,
c) III nagroda - wkład kominkowy powietrzny ZOSIA,
d) Nagroda publiczności – wkład kominkowy powietrzny LUCY 14 lewy lub prawy BS.
2. Organizator Konkursu zobowiązuje się wysłać nagrodę do Zwycięzcy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców.
3. Przed wydaniem nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do wyrażenia zgody w formie pisemnej (e-mail), że Nagrodę przyjmuje wraz ze wszystkimi postanowienia Regulaminu. Brak takiej zgody oznacza rezygnację z nagrody na rzecz Organizatora.
4. Koszty transportu Nagrody pokrywa Zwycięzca.
5. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.
6. Odpowiedzialnym do odprowadzenia podatków od wydawanych nagród jest Organizator Konkursu.

§ 7. REKLAMACJE
1. Uczestnik konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: marketing@kratki.com.
3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podczas procedury Zgłoszenia Uczestnik konkursu proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, 1662).
2. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej marketing@kratki.com odpowiednią dyspozycję.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych i grach na automatach (t.j. Dz. U. Z 1998 r., Nr 102, poz. 650)
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.kratki.com lub drogą poczty elektronicznej e-mail.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

Skontaktuj się z nami

Jeżeli spodobały Ci się nasze realizacje i też chcesz mieć kominek w swoim domu to wypełnij formularz, a my odezwiemy się w ciągu 24h! Skontaktujemy Cię z najbliższym Salonem Partnerskim Kratki. Gwarantujemy najwyższą jakość usługi!

Zyskasz nie tylko wspaniałą ozdobę salonu ale również bezpieczeństwo energetyczne i niezależność na wypadek przerw w dostawie gazu lub prądu.


Jak wygląda proces?

Montaż kominka krok po kroku

KONTAKT

Nasz doradca nawiąże z Tobą kontakt w ciągu 24h

SPOTKANIE

Umów się na spotkanie a wykonamy dodatkowy audyt

OFERTA

Po spotkaniu otrzymasz indywidualną ofertę

MONTAŻ

Montaż zostanie wykonany w uzgodnionym terminie.

WSPARCIE

Otrzymasz instrukcje oraz wsparcie posprzedażowe

Copyright © 2022 pro.kratki.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk

Zadzwoń